Yeni Danışan Kayıt

Değerli danışanımız aramıza hoş geldiniz. Sizi daha iyi tanımak adına aşağıdaki kısa formu doldurmanızı rica ederiz.
Yıldızlı alanların doldurulması gerekmektedir. *

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Avukatı tarafından hazırlanmıştır. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR? I. Danışan Kayıt ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir: – İsim Soyisim – Cep Telefonu – E-posta Adresi – Randevu bilgisi Ayrıca danışan kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına www.ozlemkocozden.com adresinde ve ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’nde bulunan danışan kayıt işlemi bankosunda KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı formlar yer almaktadır. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır. II. Hizmetlerimiz Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’nden almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir. III. Danışan Çıkış Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir: – İsim Soyisim – Fatura Bilgileri IV. Diğer Hizmetler a) Misafir Hizmetleri ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’yi aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir: – İsim Soyisim – Telefon Numarası – E-posta Adresi – Randevu Bilgisi – Şikayetler – Öneriler b) İnternet Sitesi ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’ye ilişkin hazırlanmış internet sitesinde İletişim Bilgileri bulunmaktadır. Bu İletişim Bilgilerini kullanarak ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ ile iletişime geçebilirsiniz. Yine internet Sitesi üzerinden “Randevu Almak istiyorum” seçeneğini kullanarak, misafir hizmetleri danışmanı ile whatsapp üzerinden iletişime geçerek ve İsim- Soyisim, E-posta Adresi, konuyu ileterek randevu oluşturmanız mümkündür. Bu bilgiler ışığında uygunluk durumuna göre ve ilgili kişiye paylaşmış olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile dönüş sağlanır. c) Bilgilendirme Faaliyetleri Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimize randevu zaman bilgileri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR? Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ tarafından bu görüşmeler esnasında ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet alımı esnasında kullanılan ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR? KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki; 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’ye iletebilirsiniz. Bu aydınlatma metni altı ayda bir olarak 30-06-2021 tarihinde güncellenmiş olup, ÖZLEM ÖZDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır. Terapide sorunlar uzman kişiyle konuşarak aşılmaktadır. Etik İlkeler:  Terapinin başarısı danışanın terapisti ile işbirliği yapması ve açık iletişim kurmasına bağlıdır.  Seans sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece, sizinle terapistiniz arasında kalacaktır. Ancak istismar, intihar riski, siz veya yakınlarınızın zarar görmesi ya da hayati tehlikesi durumunda ya da mahkemenin terapistinizden tanıklık yapmasını istemesi halinde sizinle ilgili bilgileri izniniz olmadan yetkili mercilerle paylaşabilir.  Bilimsel açıdan değerli olduğu düşünülen veriler, kimlik bilgileri gizli tutularak akademik amaçla kullanılabilinir.  Seanslar 50 dakika sürer.  Test süresi ve ücreti, testin niteliğine göre değişmektedir.  Terapistiniz seansa geç geldiğinde, görüşme sürenizi uzatarak 50 dakikayı tamamlar. Seansa siz geç geldiğinizde terapistiniz görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.  Seansınıza gelememe durumlarında, seans gününden en az bir gün öncesine kadar seansınızı iptal ettirmeniz beklenir. Aksi takdirde, bir gün öncesine kadar iptal edilmeyen seansların ücreti ödenir.  Gerekli gördüğü takdirde terapistiniz ilaç tedavisi desteği konusunda bir psikiyatri uzmanı ile görüşmenizi önerebilir.